Conservation of polychrome paintings in Tien-hou Kung, Penghu, Taiwan

User menu

Publication Type:

Journal Article

Authors:

Yungkuan Tseng; Chingtai Wu; Chiungkang Juan; Shihong Wang; Zonghong Li; Kairen Kuo; Biyan Xu; Weian Wu;

Source:

Studies in Conservation, Volume 59, Number S1, p.S271-S272 (2014)