Conservation of polychrome paintings in Tien-hou Kung, Penghu, Taiwan

User menu

Publication Type:

Conference Paper

Authors:

Yungkuan Tseng; Chingtai Wu; Chiungkang Juan; Shihong Wang; Zonghong Li; Kairen Kuo; Biyan Xu; Weian Wu;

Source:

An Unbroken History: Conserving East Asian Works of Art and Heritage. 2014 IIC Congress, Hong Kong (2014)