Notes

User menu

Publication Type:

Journal Article

Authors:

Bamberger, Joseph A.; Wang, Sheng; Kong, Lingdong; An, Zhisheng; Chen, Jianmin; Wu, Laimin; Zhou, Xinguang;

Source:

Studies in Conservation, Volume 57, Number 3, p.187-188 (2012)