در میان خانه و تاریخ مدیریت تقابل میان حفاظت و توسعه در مکان های تاریخی زنده

User menu

تصویر از پوشش در میان خانه و تاریخ

این میز گرد، که آخرین رویداد از سلسله گردهم آیی های IIC تحت عنوان "گفتگوهای عصر جدید" است، از طرفی چالش هایی
را که هنگام بوجود آمدن تضاد مابین فشار های ناشی از توسعه، برون رانی بومیان از مکان های شهری (Gentrification) و
احیای مراکز شهری بوجود می آیند و همچنین تمایل ما )حفاظتگران( به حفظ مکان های ارزشمند تاریخی ای که در عین حال
خان ٴ ه مردم محلی هستند پدیدار می شوند، مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
اگر مکانی به طور همزمان ، به عنوان خاطره تاریخی و به عنوان خانه )محل زندگی روزمره( ارزشمند باشد، از این ارزش ها
چگونه می توان حفاظت کرد؟ هنگامی که محله، منطقه و یا منظر فرهنگی حفاظت می شود، در واقع ما چه چیز را حفاظت می
کنیم؟ دؼدؼه ما تنها مربوط به کالبد )ماده( برجای مانده ای است که خاطره را بر می انگیزاند ... یا چیز دیگری در میان است؟
عملکرد پویای "خانه" در کجای برنامه حفاظتی قرار می گیرد؟ چگونه جامعه محلی به همراه شیوه زندگی جاریش، با حفاظت
یک مکان تاریخی همسو و همگن می شود؟
در این میزگرد، این موضوعات و همچنین موضوعات دیگر با گردهم آیی اعضای شرکت کننده ، به همراه شما در جلسه " تقابل
میان حفاظت و توسعه ... در میان خانه و تاریخ" ، بررسی می شود.

Participants: 
IIC
Pamuk, Orhan
Date: 
Monday, 20 September, 2010 - 23:00
Place: 
Istanbul
Turkey

Login to join the discussion

If you are a member, you can log in to join the discussion.