News

در میان خانه و تاریخ مدیریت تقابل میان حفاظت و توسعه در مکان های تاریخی زنده

تصویر از پوشش در میان خانه و تاریخ

این میز گرد، که آخرین رویداد از سلسله گردهم آیی های IIC تحت عنوان "گفتگوهای عصر جدید" است، از طرفی چالش هایی
را که هنگام بوجود آمدن تضاد مابین فشار های ناشی از توسعه، برون رانی بومیان از مکان های شهری (Gentrification) و
احیای مراکز شهری بوجود می آیند و همچنین تمایل ما )حفاظتگران( به حفظ مکان های ارزشمند تاریخی ای که در عین حال
خان ٴ ه مردم محلی هستند پدیدار می شوند، مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
اگر مکانی به طور همزمان ، به عنوان خاطره تاریخی و به عنوان خانه )محل زندگی روزمره( ارزشمند باشد، از این ارزش ها

20 Sep 2010
Istanbul
Turkey

La conservation-restauration en crise

Image de couverture de la conservation-restauration en crise

Entretien d'Anna Somers Cocks, fondatrice et éditrice-en-chef de « The Art Newspaper » et à Samuel Jones du think-tank DEMOS et co-auteur de « It's A Material World: Caring for the Public Realm » de conduire une réflexion relative à la crise de la conservation-restauration et à la manière de promouvoir l'activité des professionnels de la conservation.

28 Jan 2010
London
United Kingdom

Plus/Minus Dilema: put prema naprijed u smjernicama za zaštitu okoliša

Slika od Plus/Minus pokriti

Već četiri desetljeća su smjernice uvjeta prostora za muzeje i arhive bivale određene vrlo uskim parametrima. Iako su mnogi faktori utjecali na smjernice koje su danas postali standardi, najuži opseg uvjeta te najveće inzistiranje na njima je došlo iz vremena kada je energija bila relativno jeftina, te kada fokus još nije toliko na globalnim klimatskim pitanjima, a dok je tehnologija HVAC sustava bila usredotočena više na upravljanje nego na efikasnost.

12 May 2010
London
United Kingdom

Konzervacija u krizi

Slika cover od konzervacija u krizi

Razgovor između Anne Somers Cocks, osnivačicu i urednicu časopisa The Art Newspaper, te Samuela Jonesa iz istraživačke kompanije Demo, koautora vrlo utjecajne publikacije “Ovo je materijalni svijet: Briga za javno mnijenje”(It's a Material World: Caring for the Public Realm), da sudjeluju u diskusiji o tome da li je konzervacija u krizi ili ne, te kako možemo napredovati u promoviranju šire vrijednosti onoga što konzervatori stručnjaci rade.

28 Jan 2010
London
United Kingdom

La conservación en crisis

imagen de la portada de la conservación en crisis

Una conversación entre Anna Somers Cocks, fundadora y Directora Editorial de The Art Newspaper (El Periódico del Arte), y a Samuel Jones del Demos Think‐tank1 y co‐autor de la muy influyente publicación It’s a Material World: Caring for the Public Realm (Es un Mundo Material: Cuidando la Esfera Pública), entablar una discusión acerca de qué tan cierto es que la conservación está en crisis y cómo podemos comunicar de mejor manera el amplio valor de lo que hacen los profesionales de la conservación.

28 Jan 2010
London
United Kingdom

全球气候变化与博物馆藏品

涵盖了气候变化的图片

全球气候的变化带来的含义和影响远远不止于强烈的风暴,不断上升的海平面,对候鸟迁徙方式和动植物的自然栖息环境的改变,或由于污染而可能增加的健康危机。气象模式和温度的变化也影响着那些在我们的生活中给予我们灵感和享受的世界文化遗产的长期保护。
全球气候变化带来的维护并不仅仅对外在环境造成影响, 我们的博物馆中脆弱的藏品也同样受到全球气候变化的影响。博物馆和历史建筑中的藏品以前可能不需要环境控制, 可能很快就因为这个原因而要作出各种措施和努力来保护这些藏品。那些已经在环境监控保护下的藏品也可能因为系统未能及时更新和扩充功能而面临损坏的危险。 为有效的继续维护历史建筑,公共纪念碑和考古发掘现场的计划需要因应我们的气候变化来调整。
如果没有超前的规划,这些计划方案将是非常昂贵的,而传统的方法最终也为全球气侯变化制造更多的问题。发展更行之有效,低成本,对环境上可再生的系统在今天比过去任何时候都重要。这些议题和其他很多相关的问题是这次圆桌会议的焦点。

16 Sep 2008
Westminster
London
United Kingdom

İklim değişikliği ve müze koleksiyonlari

Iklim değişikliği kapaği görüntü

Dünyamızın değişen iklimi, fırtınaların dramatik etkileri, yükselen su seviyeleri, göçle ilgili düzenin ve doğal yaşam ortamının değişmesi veya kirlilik nedeniyle artan sağlık riskleri şeklinde sonuçlanmaktadır. Bizlere her zaman zevk veren ve bizleri her zaman etkileyen dünyanın kültür hazinelerinin uzun vadeli korunmasını, hava durumu ve sıcaklıktaki değişimler de etkileyebilir.

16 Sep 2008
Westminster
London
United Kingdom

Klimatske promjene i muzejske zbirke

Slika klimatske promjene pokriti

Klimatske promjene na zemlji imaju posljedice koje daleko nadilaze dramatično djelovanje oluja i podizanje razina mora, pomicanje migratornih obrazaca i staništa ili mogućnosti za povećani zdravstveni rizik od zagađenja. Obrasci vremena i temperaturna kolebanja također utječu na dugoročno očuvanje svjetskog kulturnog blaga koje uživamo i koje nas svakodnevno nadahnjuje.

16 Sep 2008
Westminster
London
United Kingdom

El Cambio Climático y las colecciones de los museos

imagen de la portada de cambio climático

El clima cambiante de nuestra Tierra tiene implicaciones que sobrepasan largamente los dramáticos efectos de las tormentas o la elevación del nivel del mar, los cambios en las pautas migratorias y hábitats o el potencial aumento del riesgo sanitario debido a la polución. Los cambios meteorológicos y las variaciones de temperatura también afectan a la conservación a largo plazo de los tesoros culturales mundiales que nos inspiran y disfrutamos cada día.

16 Sep 2008
Westminster
London
United Kingdom

Before the Unthinkable Happens Again

Before the unthinkable cover

An international roundtable discussion on the need for seismic mitigation research and applications for cultural heritage.

21 Jul 2009
Tokyo
Japan

Pages

Subscribe to IIC news feed