Senior Museum Curator

User menu

0
Employer: 
Powys County Council
Salary Start: 
31,894
Salary End: 
33,486
Currency: 
£
Contract type: 
Full-time
Permanent
Application deadline: 
Sunday, 2 October, 2022 - 00:00

Am fanylion pellach ewch i wefan Cyngor Sir Powys: Powys County Council Jobs. Bydd y sawl sydd yn y swydd yn ymuno â thîm rheoli Gwasanaethau Diwylliannol Powys ac yn gweithio’n agos â swyddogion llyfrgelloedd, amgueddfeydd a’r celfyddydau i gyflwyno ein Strategaeth Gwasanaethau Diwylliannol 2022-2027.

Prif Ddiben y Swydd: Bod y gyfrifol am reoli Gwasanaeth Amgueddfeydd Powys yn effeithiol ac yn effeithlon o ddydd i ddydd yn ardal Sir Frycheiniog er budd cymunedau lleol ac ymwelwyr.

Cyflog: £ £31,894 to £33,486 y flwyddyn
37 awr, parhaol
Lleoliad: y Gaer, Aberhonddu (mae hon yn swydd gweithio o leoliad, ac felly bydd rhaid i’r sawl sydd yn y swydd weithio o leoliad penodol fel y nodir)
Mae y Gaer yn ddatblygiad diwylliannol cyffrous ac ysbrydoledig, yn atyniad mawr i bobl leol ac ymwelwyr i Aberhonddu ac yn sbardun i adfywio cymuned Powys. Mae’n uno’r Neuadd y Sir glasurol, sy’n cynnwys Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ar ei newydd wedd a’i hystafell llys Fictoraidd ryfeddol, gyda Llyfrgell Aberhonddu, ystafelloedd addysg a chymunedol a chaffi newydd. Mae’r elfennau cyflenwol hyn wedi’u cysoni mewn datblygiad pensaernïol unigryw a beiddgar sy’n asio’r hen a’r newydd, ac maent yn gwbl hygyrch ac yn groesawgar i bawb.

For further details please visit the Powys County Council website: Powys County Council Jobs. The postholder will join Powys Cultural Services management team, and work closely with library, museum, archives and arts professionals in delivering our Cultural Services Strategy 2022-2027.

Main purpose of job: Responsible for the efficient and effective day to day management of Powys Museum Service in the Brecknockshire area for the benefit of local communities and visitors.

Salary: £ £31,894 to £33,486 per annum
37 hours, permanent
Base: y Gaer, Brecon (this is a place based worker position and therefore the post holder will be required to work from a specific base, as identified)
y Gaer is an exciting and inspirational cultural development, a major attraction for local people and visitors to Brecon and a spur to regeneration for the community of Powys. It unites the classical Shire Hall, containing the refurbished Brecknock Museum & Art Gallery and its remarkable Victorian court room, with a new Brecon Library, education and community rooms and a cafe. These complementary elements are harmonised in a unique and bold architectural development blending old and new, fully accessible and welcoming to all.