Rheolwr Project/ Project Manager

User menu

0
Employer: 
Amgueddfa Lechi Cymru/ National Slate Museum
Salary Start: 
32,572
Salary End: 
37,924
Currency: 
£
Contract type: 
Full-time
Application deadline: 
Sunday, 6 February, 2022 - 17:00

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon / The ability to speak Welsh is essential for this post.

Rheolwr Project, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
Cyfadran Casgliadau ac Ymchwil
Lleoliad: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

Project Manager, Amgueddfa Lechi Cymru (National Slate
Museum), Llanberis (35 hours per week)
Collections and Research Division
Location: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

Eich gwaith...
Mae Amgueddfa Cymru yn datblygu cynlluniau cyffrous newydd ar gyfer Amgueddfa
Lechi Cymru yn Llanberis. Mae ailddatblygu Amgueddfa Lechi Cymru wedi bod dan
ystyriaeth am nifer o flynyddoedd. Mae nawdd dichonoldeb a glustnodwyd gan
Lywodraeth Cymru nawr yn cynnig cyfle gwirioneddol i ailddychmygu ac ailddiffinio'r
Amgueddfa mewn amryw gyd-destunau – o'r hyperleol i'r byd-eang, yn sgil ennill
statws Treftadaeth y Byd UNESCO yn ddiweddar. Mae gan Gyngor Gwynedd
gynllun uchelgeisiol i ailddatblygu safle Parc Padarn yn ei gyfanrwydd er mwyn rhoi
strategaeth dwristiaeth gynaliadwy ar waith sy'n sensitif i gymunedau lleol ac yn
ymateb iddynt. Mae'r cynllun hwn yn adleisio amcanion strategol Amgueddfa Cymru i
greu lleoedd newydd a gwahanol ar draws ei hystâd y mae pobl am eu defnyddio a
lle maen nhw'n teimlo eu bod yn perthyn. Bydd ailddatblygu Amgueddfa Lechi Cymru
yn gyfle i ddangos safbwynt unigryw ar hanes cymunedau'r chwareli llechi ac yn
gyfleusterau diwylliannol gwell ar gyfer cymunedau lleol ac ymwelwyr â'r ardal.
Bydd y Rheolwr Project yn chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o wireddu pob cam o'r
datblygu – o gwblhau'r Astudiaeth Ddichonoldeb gyfredol i wireddu'r project
ailddatblygu (yn ddibynnol ar nawdd).
Byddwch yn adrodd i'r Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil sef Cyfarwyddwr y
Project.
Eich nod...
• Rhoi pob cam o'r project ailddatblygu ar waith yn llwyddiannus, o gwblhau'r
cam dichonoldeb i ddylunio manwl.
• Creu gweithgor project cadarnhaol a chydlynol a chanddo fethodoleg ac
amcanion project clir.
• Perthynas waith wych â phartneriaid cymunedol lleol sy'n sicrhau y caiff
safbwyntiau lleol a rhanbarthol eu gweld o fewn y project.
• Perthynas waith wych â'n partneriaid project, Cyngor Gwynedd. Bydd hyn yn
sicrhau y bydd y project ailddatblygu yn cyd-fynd â rhoi statws Safle
Treftadaeth y Byd UNESCO ar waith.
• Project sy'n gwireddu addewidion Strategaeth 2030 Amgueddfa Cymru, sy'n
fodel o ran dylunio cynaliadwy ac yn cefnogi ein targed di-garbon.

https://amgueddfa.cymru/swyddi/swyddi-gwag/?id=1600&_ga=2.50272868.37585...

What you’ll do…
Amgueddfa Cymru is developing some exciting new plans in relation to the National
Slate Museum in Llanberis. The redevelopment of Amgueddfa Lechi Cymru has
been under consideration for a number of years. Feasibility funding committed by
Welsh Government now offers a real opportunity to re-imagine and re-define the
museum within a range of contextual settings – from the hyper-local to the global
through the newly achieved UNESCO World Heritage status. Cyngor Gwynedd’s
ambitious plans to redevelop the Parc Padarn site as a whole and deliver a
sustainable tourism strategy which is sensitive and responsive to local communities,
mirrors Amgueddfa Cymru’s strategic aims to create new and different spaces
across its estate – spaces where people see themselves and feel that they belong.
The redeveloped National Slate Museum will offer a unique perspective on the
history of the slate quarrying communities and provide enhanced cultural facilities for
both local communities and visitors to the area.
The Project Manager will play a leading role in the delivery with each development
phase – from the completion of the current Feasibility Study through to project
delivery (depending on funding).
You will report to the Director of Collections and Research who is the Project
Director.
What you’ll achieve….
• The successful delivery of the project through all the stages of redevelopment
– from Feasibility completion to detailed design.
• The creation of a positive and cohesive project working group with clearly
defined methodologies and project deliverables.
• An excellent working relationship with local community partners which
ensures that local and regional perspectives are reflected within the project.
• An excellent working relationship with Cyngor Gwynedd as project partners.
This will ensure that the redevelopment project is aligned with the
implementation of the UNESCO World Heritage Status designation.
• A project which delivers against Amgueddfa Cymru’s Strategy 2030 and is a
model in terms of sustainable design and support our zero carbon target.

https://museum.wales/jobs/current-jobs/?id=1600