Rheolwr Adnoddau Dynol/ Human Resources Manager

User menu

0
Employer: 
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru/Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Salary Start: 
31,120
Salary End: 
38,160
Currency: 
£
Contract type: 
Full-time
Application deadline: 
Sunday, 27 February, 2022 - 17:00

Ydych chi’n Rheolwr Adnoddau Dynol profiadol sydd â diddordeb mewn treftadaeth? Os ydych, mae’r Comisiwn Brenhinol yn chwilio am Reolwr AD amser-llawn.
Dyma gyfle gwych i chi ymarfer a meithrin eich sgiliau AD gyda sefydliad bach, cyfeillgar, dynamig, ac uchel ei gyflawniadau. Rolau arbenigol sydd gan y mwyafrif o’n staff ac maent hwy’n hynod fedrus a hyblyg ac yn angerddol am eu gwaith.
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd ac o leiaf dair blynedd o brofiad perthnasol. Byddwch hefyd yn gallu gweithio’n annibynnol ag ychydig iawn o oruchwyliaeth a bydd gennych ymrwymiad cryf i fentrau cydraddoldeb a chynhwysiad.
Swydd ddiddorol ac eang ei chwmpas yw hon sy’n cael effaith uniongyrchol ar waith pob dydd y Comisiwn, ac mae’n gofyn am gyfrannu a dylanwadu ar lefel rheolaeth strategol.
Sefydliad dwyieithog yw’r Comisiwn ac mae wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau dwyieithog. Byddwch felly’n gallu siarad Cymraeg neu’n barod i ddilyn gwersi. Darperir hyfforddiant.

Ewch i: Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd, i gael mwy o wybodaeth am y swydd a’r sgiliau a phriodoleddau y mae eu hangen, ac i wneud cais. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.
Os hoffech drafod y swydd yn anffurfiol, cysylltwch â Sue Billingsley, Rheolwr AD, drwy ffonio 01970 621228 neu e-bostio sue.billingsley@cbhc.gov.uk

Are you an experienced Human Resources Manager with an interest in heritage? If so, the Royal Commission is looking for a full-time HR Manager on a permanent contract.
This is a great opportunity for you to exercise and develop your HR skills with a small, friendly, and dynamic high achieving organisation. Most of our staff fulfil specialist roles and are highly skilled, agile, and passionate about their work.
The successful candidate will be educated to degree level and have a minimum of three years relevant experience. You will also be able to work with a high degree of autonomy and have a strong commitment to equality and inclusion initiatives.
This is a broad and interesting role which has a direct impact on the day-to-day work of the Commission and has input and influence at a strategic management level.
The Commission is a bilingual organisation and is committed to providing bilingual services. You will therefore be either a Welsh speaker or be willing to take lessons. Training will be provided.

Please visit: Current Vacancies, for more information about the post and the skills and attributes required, and to make an application. We look forward to hearing from you.
For an informal discussion about the role please contact Sue Billingsley, HR Manager on 01970 621228 or email sue.billingsley@rcahmw.gov.uk