Oriel Y Bont and USW Museum Collection Director/Curator

User menu

0
Employer: 
The University of South Wales
Salary Start: 
36,382
Currency: 
£
Application deadline: 
Tuesday, 1 February, 2022 - 12:00

The University of South Wales is seeking to appoint an experienced Curator and Academic in the field of Visual Art to maintain, develop and promote the Museum Status University Art Collection and the Oriel y Bont Gallery Exhibition Programme in support of the University mission.

The University is committed to providing an outstanding educational experience across its diverse portfolio of undergraduate and postgraduate courses. To achieve this the University collaborates with external partners at a regional, national and international level, to develop graduates who are able to demonstrate creative skills, graduate attributes, and professional behaviours appropriate to the needs of employers now, and in the future.

The role holder will be expected to provide operational management of the University of South Wales Oriel Y Bont Gallery and maintenance of the University’s Museum Status Art Collection, including liaison with Welsh Government Organisations.

Applicants for the post should be able to demonstrate a proven track record in curating, installing and promoting exhibitions that successfully engage diverse public audiences, in addition to excellent knowledge of the contemporary art world and ability to encourage collaborative, scholarly activity and research in relation to the visual arts and across the spectrum of academic disciplines within the university.

For an informal conversation about this post please contact Mark Milton, Chief Operating Officer mark.milton@southwales.ac.uk

Disgrifiad swydd
Hoffai Prifysgol De Cymru benodi Curadur ac Academydd profiadol ym maes y celfyddydau gweledol i gynnal, datblygu a hyrwyddo Casgliad Celf Statws Amgueddfa’r Brifysgol a Rhaglen Arddangosfeydd Oriel y Bont i gefnogi cenhadaeth y Brifysgol.

Mae’r Brifysgol yn ymrwymo i ddarparu profiad addysgol rhagorol ar draws ei phortffolio amrywiol o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig. I gyflawni hyn, mae’r Brifysgol yn cydweithio â phartneriaid allanol ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol i ddatblygu graddedigion sy’n gallu dangos sgiliau creadigol, rhinweddau graddedig ac ymddygiad proffesiynol sy’n briodol i anghenion cyflogwyr nawr ac yn y dyfodol.

Disgwylir i ddeiliad y swydd gynnig rheolaeth weithredol i Oriel y Bont Prifysgol De Cymru a chynnal Casgliad Celf Statws Amgueddfa’r Brifysgol, gan gynnwys cysylltu â sefydliadau Llywodraeth Cymru.

Dylai ymgeiswyr ar gyfer y swydd allu dangos hanes profedig o guradu, gosod a hyrwyddo arddangosfeydd sy’n ennyn diddordeb cynulleidfaoedd cyhoeddus amrywiol yn llwyddiannus, yn ogystal â gwybodaeth ragorol am y byd celf cyfoes a’r gallu i annog gweithgarwch ac ymchwil gydweithredol, ysgolheigaidd yn ymwneud â’r celfyddydau gweledol ac ar draws sbectrwm y disgyblaethau academaidd yn y brifysgol.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Mark Milton, Prif Swyddog Gweithredol mark.milton@southwales.ac.uk