Collections & House Manager / Rheolwr Casgliadau a Thŷ

User menu

0
Employer: 
National Trust
Salary Start: 
30,000
Currency: 
£
Application deadline: 
Sunday, 28 August, 2022 - 00:00

Summary
Plas Newydd is embarking on an exciting time for the house. Following the pause of a major re-servicing project during the pandemic, we are now gearing up to start again. We are looking for someone with substantial experience in collections management and documentation planning to take on a leading role in preparing the house and collection for this work.

Interviews will be held on Monday 5th September.

Crynodeb

Mae Plas Newydd ar dro cyfnod cyffrous ar gyfer y tŷ. Ar ôl gorfod oedi'r prosiect ail-wasanaethu sylweddol oherwydd y pandemig, rydym nawr yn paratoi i ail-afael ynddi. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad sylweddol mewn rheoli casgliadau a chynllunio dogfennaeth i ymgymryd â rôl arweiniol wrth baratoi'r tŷ a'r casgliad ar gyfer y gwaith hwn.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mercher 5 Medi.

What it's like to work here
Plas Newydd is a Grade One listed mansion and garden with a significant and varied collection. Working towards a major project is a busy time to join the team and there are lots of opportunities for all teams to be involved with. Alongside the technical work to upgrade the services throughout the mansion, we are also developing an exciting new vision to secure Plas Newydd’s significance and relevance for beyond the project. We aim to try new and innovative presentation and storytelling, which will be led by the Project Curator, and the Collections and House Manager will be a key part of the team in delivering and testing creative presentation. Working to promote 'one team', you will lead the Collections & House team in this changing and dynamic environment. 

Sut brofiad yw gweithio yma?

Mae Plas Newydd yn blasty a gardd rhestredig Gradd I sydd â chasgliad amrywiol, sylweddol. Mae gweithio tuag at brosiect sylweddol yn gyfnod prysur wrth ymuno â'r tîm ac mae llawer o gyfleoedd i bob aelod o'r tîm gymryd rhan. Ochr yn ochr â'r gwaith technegol i ddiweddaru'r gwasanaethau ar draws y plasty, rydym hefyd yn datblygu gweledigaeth gyffrous newydd i sicrhau arwyddocâd a pherthnasedd y tu hwnt i'r prosiect. Ein nod yw ceisio canfod ffyrdd newydd ac arloesol o gyflwyno ac adrodd straeon, a fydd wedi'u harwain gan y Curadur Prosiect, a bydd y Rheolwr Casgliadau a Thŷ yn rhan allweddol o'r tîm wrth gyflwyno a phrofi cyflwyniad creadigol. Wrth weithio i hyrwyddo 'un tîm', byddwch yn arwain y tîm Casgliadau a Thŷ yn yr amgylchedd dynamig a newidiol hwn.

What you'll be doing
You'll be managing the strategic planning and day to day care of Plas Newydd’s significant collections and interiors in preparation for the Project. As the inventory owner, this role will have a focus on meeting Museum Accreditation Standards and reducing key areas of backlog over the duration of the contract. Leading salvage is another important area, ensuring that the paperwork and team are ready to respond as we prepare to head into the changes of major building works.

Successful day-to-day care and operation of the house is core to the role and you will be a key member of the Property Leadership Team. This will include being on the Duty Manager rota and working regular weekends. You'll support the Project Team with the creation of new offers and approaches within the house.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Byddwch yn rheoli'r gwaith cynllunio strategol a gofalu am gasgliadau sylweddol a nodweddion mewnol Plas Newydd o ddydd i ddydd wrth baratoi ar gyfer y Prosiect. Fel perchennog y rhestr casgliadau, bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar fodloni Safonau Achredu'r Amgueddfa a chwtogi ar yr ôl-groniad mewn meysydd allweddol sydd wedi pentyrru, dros gyfnod y contract. Mae arwain y gwaith achub casgliadau yn faes pwysig arall, gan sicrhau bod y gwaith papur a'r tîm yn barod i ymateb wrth i ni baratoi i fynd i'r afael â newidiadau gwaith adeiladu sylweddol.
Mae gweithredu a gofalu am y tŷ o ddydd i ddydd yn llwyddiannus yn rhan allweddol o'r rôl, a byddwch yn aelod pwysig o Dîm Arwain yr Eiddo. Bydd hyn yn cynnwys bod ar y rota Rheolwr Dyletswydd a gweithio ar benwythnosau'n rheolaidd. Byddwch yn cefnogi Tîm y Prosiect gyda'r gwaith o greu cynigion a dulliau newydd o fewn y tŷ.

Who we're looking for
We'd love to hear from you if you have:

Understanding of Museum Accreditation (Spectrum) standards, collections care and conservation.
Collections management experience in a museum or historic property environment including inventory database and cataloguing
Strong understanding and good practice of preventive conservation and its application in diverse scenarios.
Practical and successful experience of operations and delivering visitor experience in a museum, historic house or visitor attraction.
Experienced in the management of relevant compliance, health and safety and emergency procedures. 
Excellent organisational and planning skills.
Ability to coach and support those managing, supervising and working alongside volunteers in the care of collections and interiors.
Strong communication skills.
Am bwy ydym yn chwilio?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi os ydych chi'n bodloni'r canlynol:

Cyfarwydd â safonau Achrediad Amgueddfeydd (Spectrum), cadwraeth a gofalu am gasgliadau.
Profiad o reoli casgliadau mewn amgueddfa neu amgylchedd eiddo hanesyddol, gan gynnwys catalogio a chronfa ddata rhestr eiddo
Dealltwriaeth gref ac arfer da o gadwraeth ataliol a sut i'w gymhwyso mewn sefyllfaoedd amrywiol.
Profiad ymarferol a llwyddiannus o weithrediadau a chyflwyno profiad i ymwelwyr mewn amgueddfa, tŷ hanesyddol neu atyniadau i ymwelwyr.
Profiad o reoli gweithdrefnau cydymffurfio, iechyd a diogelwch a brys perthnasol.
Sgiliau trefnu a chynllunio rhagorol.
Yn gallu hyfforddi a chefnogi unigolion sy’n rheoli a goruchwylio gwirfoddolwyr ac sy’n gweithio ochr yn ochr â nhw, wrth ofalu am gasgliadau a nodweddion mewnol.
Sgiliau cyfathrebu cryf.
The package
The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

Wherever you’re from, and whatever your background, we want to hear from you. Everyone is welcome.

Benefits for working at the National Trust include:

Flexible working whenever possible
Free parking at most locations
Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
Substantial pension scheme of up to 10% basic salary

Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.

O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw’ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych. Mae croeso i bawb.

Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd
Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)
Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol

Please see more information on how to apply via this link: https://careers.nationaltrust.org.uk/OA_HTML/a/?_ga=2.230100830.33806004...